Agenda 2030 -valmistelu

Kestävän kehityksen verkosto syntyi jo lähes 20 vuotta sitten kestävän kehityksen koordinaation toteuttamiseen koko hallinnossa. Verkosto toimii hallinnonalat kokoavana kestävän kehityksen työtä valmistelevana, kehittävänä ja koordinoivana työryhmänä. Verkosto tukee kestävän kehityksen koordinaatiosihteeristöä Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanossa sekä osallistuu kestävän kehityksen toimikunnan työn ja kokousten valmisteluun ja suunnitteluun. Lisäksi verkosto osallistuu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen edistämiseen ja viestimiseen. Verkosto toimii myös Pohjoismaista ja EU-työtä tukevana ryhmänä.

Verkostossa ovat mukana kaikki ministeriöt. Jokaisesta ministeriöstä on mukana jäsen ja varajäsen. Muutamasta ministeriöstä on mukana parikin jäsentä. Koordinaatioverkoston jäsen toimii oman hallinnonalansa kestävän kehityksen vastuu- ja yhdyshenkilönä. Kukin koordinaatioverkoston jäsen koordinoi ja sovittaa yhteen oman hallinnonalansa näkemykset kansalliseen kestävän kehityksen suunnitelmaan ja työhön.

Koordinaatioverkosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa, vähintään aina ennen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksia ja muulloin tarvittaessa. Verkosto kokoontuu tiheämmin ja tekee työtä myös väliajoilla mikäli valmistelussa on esimerkiksi selonteko tai jokin suurempi asiakokonaisuus, joka koskee kaikkia hallinnonaloja.

Verkostossa vuoropuhelu on avointa ja sitä edistetään muun muassa erilaisten kehittämispäivien avulla. Parhaimmillaan verkosto synnyttää johdonmukaista ja tuloksellista kestävän kehityksen politiikkaa ja sitä toteuttavia toimia valtakunnan tasolla.

Verkosto on myös mukana Sitran Siilonmurtajat-kokeilussa. Kokeilu syntyi ajatuksesta löytää joustavia ja helppoja osaamisen liikkuvuuden tapoja sekä lähestyä osaamisen johtamista ilmiölähtöisesti. Kokeilun ilmiönä on kestävän kehityksen teemat, joita kestävän kehityksen verkosto edistää.