Henkilöstösuunnittelulla tulevaisuutta navigoimaan?

Millaisilla henkilöstöä ja tulevaisuuden toimintaympäristöä koskevilla tiedoilla ja toimintatavoilla mahdollistamme valtioyhteisön toimijoiden menestymisen? Kuka tietoa kerää, miten sitä analysoidaan, missä sitä hyödynnetään ja mitä lisäarvoa se tuottaa?

Elämme poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, teknologisten ja ympäristömuutosten aikaa. Muutosten laajuus ja nopeus vaihtelevat eri toimialoilla. Arki on täynnä aktiviteetteja, tietoa on paljon ja tulevaisuuden hahmottaminen haastaa. Tarvitsemme nopeaa reagointia, jatkuvaa uudistumista ja tulevaisuuden ennakointia. Millaisilla osaamisilla, tiedoilla ja toimintatavoilla mahdollistamme ydintoimintojen onnistumisen? Miten muuttaa lähitulevaisuuden uhkat pidemmän aikavälin mahdollisuuksiksi? Miten ennakoida henkilöstön ja työn määrää, laatua, rakenteita ja kustannuksia?

Havaintoja nykytilanteesta

Henkilöstötyön rooli ydintoimintojen strategisena kumppanina, oppiminen, ammattien, työtehtävien ja toimintatapojen uudistaminen, teknologian hyödyntäminen, monipuolisen analysoidun henkilöstötiedon tuottaminen, päätösten tietopohjan parantaminen ja henkilöstösuunnittelu aktiivisena toiminnan suuntaajana ovat eri foorumeilla keskusteluissa esiin nousseita teemoja. Perinteisen henkilöstötiedon ja ennustavan HR-analytiikan oheen on lisäksi nousemassa tarpeita havainnoida ulkoista toimintaympäristöä ja tarttua sieltä kumpuaviin mahdollisuuksiin.

Saatavilla on mennyttä ja nykytilaa kuvaavaa henkilöstötietoa, jota käytetään neuvottelutoiminnan ja johtamisen tarpeisiin, virka- ja työehtosopimusten ja lainsäädännön valmisteluun, soveltamiseen tai arjen yhteistoimintaan. Henkilöstötietoa hyödyntäviä kokonaisuuksia ovat mm. henkilöstökertomus, henkilöstöstrategia, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, määräaikaistarkastelut, yhteistoiminnan ja työsuojelun tarpeet, riskinarviointi, laatutyö tai koulutuskorvaus. Dataa on paljon, sen jalostaminen hyötykäyttöön vie aikaa ja vaatii erityisosaamista. Näkemykset henkilöstösuunnittelusta vaihtelevat valtioyhteisön eri toimijoiden ja toimialojen välillä ydintoiminnan tarpeiden muutosten mukaan. Myös tulevaisuuden työelämän tarpeet haastavat nykytilannetta.

Mihin haluamme päästä?  

Henkilöstösuunnittelu on useiden toimijoiden, vuorovaikutussuhteiden ja tietotarpeiden muodostama kokonaisuus. Miten uudistaa henkilöstötietojen raportointia ja analytiikkaa eri toimijoille sopivaksi ja lisääntyvää itseohjautuvuutta tukemaan? Millaista tulevaisuustietoa, kumppanuuksia ja yhteistyötä tarvitaan? Miten jalostaa tulevaisuuden toimintaympäristöä koskevasta tiedosta näkemyksellisiä luovia vaihtoehtoja työtehtävien, ammattien, osaamisten ja toimintatapojen uudistamiseen? Miten tukea kompleksisia projekteja muuttuvassa ympäristössä?

Kehittäminen on perinteisesti tapahtunut pienin askelin. Myös nykyisten henkilöstötietojen analysointia ja hyödyntämistä voidaan parantaa. Verkostojen ja tiedon määrän lisääntyessä ihmisten tekemät systeemit muuttuvat kuitenkin kohti yhä suurempaa kompleksisuutta ja useiden toimijoiden verkostoja. Tieto jalostuu toiminnaksi yhteistyöverkostoissa, tulevaisuustyöpajoissa sekä erilaisten kokeilujen, pilottien ja muiden muutospolkujen kautta. Visionäärinen ja luova tulevaisuudesta käsin tekeminen lisääntyy ja tarvitsee tuekseen myös tulevaisuustietoa.  Yhdessä toimien luomme myös henkilöstötyön ja henkilöstösuunnittelun tulevaisuuden ratkaisuja.

Tervetuloa henkilöstösuunnittelun tulevaisuutta luotaavaan työpajaan

Tuo havaintosi, näkökulmasi ja osaamisesi mukaan valtioyhteisön henkilöstösuunnittelun nykytilaa ja tulevaisuutta ideoivaan työpajaan ma 28.8. Ohjelmassa on yleistä ennakoinnin viitekehystä, arjen case-esimerkkejä ja osallistavaa tekemistä.  Ilmoittaudu ke 23.8 klo 14 mennessä.  Tavoitteena on tuottaa näkökulmia osaamisten, toimintatapojen ja työkalujen jatkokehittämisen pohjaksi sekä käynnistää yhteistä keskustelua mahdollisista piloteista ja/tai kokeiluista.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan

Ilmoittaudu tästä


Kirjoittaja: Maarit Hildén | Kuvat: Kuvapankki ja Laura Salmi

Maarit Hildén on Valtiokonttorin Kaiku – työelämäpalveluissa kehityspäällikön tehtävissä toimiva tulevaisuuden työn, oppimisen ja kestävän hyvinvoinnin rakentaja. Hän on toiminut tiede- ja taideyliopistoissa ja valtion keskusvirastossa henkilöstö- ja hallintojohtajan rooleissa sekä hankkinut tulevaisuuden työelämän osaamista tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin, oppimismuotoilun ja systeemisen valmentavan ajattelun alueilta.