Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on työhyvinvoinnin kannalta keskeinen kokemus. Oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista. Se edellyttää mm. kykyä pohtia tilanteita ja vaihtoehtoisten päätösten seurauksia useista eri näkökulmista samanaikaisesti, sillä oikeudenmukaisuus ja eettisyys ovat kuin veteen piirrettyjä viivoja; ratkaisut ja tulkinnat vaihtelevat katsantokannan mukaan.

Oikeudenmukaisuuden kokemusta työssä on tutkittu useissa eri tutkimuksissa. Niissä on mm. todettu seuraavaa:

 • Oikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko ja kohtelu vähentävät työntekijöiden sairastumisriskiä (Elovainio ym. 2002;Kivimäki, ym. 2003) ja vaikuttavat työtyytyväisyyteen (Cropanzano ym.,2002; Cohen &Spector, 2001)
 • ”Mikäli työntekijä kokee, että häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, hänen sitoutumisensa työhön vähenee (Williams. ym 2002), työsuoritus heikkenee ja työtovereiden auttaminen vähenee (Cropanzano & Greenberg, 1977) ja myös psyykkinen hyvinvointi heikkenee (Tepper, 2001).”
 • ”Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on yhteydessä työpaikan vaihtoon ja vähemmän rakentavaan työskentelytapaan ja kommunikaatioon työyhteisössä (Colquitt ym.,2001;Lee, 2001)”

Oikeudenmukaisuus koskee jakoa, menettelytapoja ja vuorovaikutusta. Se on mm. sitä, että ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja ystävällisesti. Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, vaan ei tasapäistävästi: ihmiset ovat samanarvoisia vaikka ovatkin erilaisia, eri asemissa ja rooleissa ja suoriutuvat samoistakin tehtävistä erilailla. Näistä erilaisuuksista johtuen myös oikeudet ja velvollisuudet työssä ovat osin erilaisia. On myös tärkeää, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Päätösten tulee olla johdonmukaisia ja niiden tulee perustua mahdollisimman oikeaan tietoon. Periaatteiden niiden takana tulee olla selkeitä ja niiden tiedossa, joita päätökset koskevat. Tarvittaessa päätöksen voi kuitenkin myös purkaa tai sitä voi muuttaa, kun huomataan, että se on joko epäonnistunut tai esimerkiksi vanhentunut.

Teoksessa Oikeudenmukainen johtaminen – arjen kokemuksia ja menetelmiä (Romana, Anneli; Keskinen, Soili; Keskinen, Esko; 2004) työntekijöiden mukaan oikeudenmukainen esimies on ennen kaikkea läsnä, kannustaa, tukee ja auttaa silloin kun tarve on. Lisäksi hän tarttuu asioihin jämäkästi ja osaa tehdä päätöksiä, kuitenkin kaikkia osapuolia kuullen. Hän myös perustelee päätöksensä. Lisäksi hänellä on selkeä käsitys työyhteisön tilanteesta. Keinoja toteuttaa oikeudenmukaisuutta ovat avoimuus ja osallisuus suunnittelussa ja yleisessä tiedottamisessa, erilaiset palaverit ja kokoukset, joissa työstä puhutaan yhdessä, töiden yleinen organisointi ja työnjako, jatkuva vuorovaikutus ja sekä yhteisestä että jokaisen työssään tarvitsemasta osaamisesta huolehtimen.

Esimiehen toimintatapa ja hänen osoittamansa asenne ovat kuitenkin keskeisiä tekijöitä oikeudenmukaisuudenkin tunteen välittymisessä.

Oman toimintansa oikeudenmukaisuutta voi pohtia mm. seuraavien kysymysten avulla:

 • Kohtelenko työntekijöitä tasapuolisesti?
 • Miten hyvin tunnen yksikköni työtilanteen ja työntekijöiden työt? Olenko riittävästi vuorovaikutuksessa heidän kanssaan?
 • Miten hyvin työt on meillä organisoitu? Tasapuolisesti?
 • Otanko työntekijät mukaan työn organisointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen?
 • Miten toimin päätöksenteossa?
 • Kuinka luotettava olen?
 • Miten hyvin tunnen itseni? Olenko sinut itseni kanssa?
 • Miten osoitan, että arvostan kutakin työntekijää ja hänen työtään? Yhteistyöhön ja yhteiseen ajatteluun ohjaten.

Reilun pomon huoneentaulu (Steven Kerr, 1988; lainattu Salminen 2010):

 • puhu totta,
 • noudata lakia,
 • pidä asiat selkeinä,
 • huolehdi muista ihmisistä,
 • tunne vastuu alaisten kehityksestä ja kypsymisestä,
 • osallistu älä alista,
 • pysy erossa korruptiosta,
 • toimi aina tarvittaessa,
 • ole johdonmukainen eri tilanteissa ja
 • osoita johdonmukaisuutta erityisesti kun kyseessä on arvojen ja varsinaisen toiminnan välinen suhde.

 

Kaiku-työhyvinvointipalveluiden pikkuruinen opas ”Eettisyyttä arjessa” on tarkoitettu avuksi eettisten valintojen tekemiseen ja oikeudenmukaisuuden kehittämiseen.